FANDOM


Huyện Thượng Phúc là huyện được lập tên thời nhà Lê, thuộc phủ Thường Tín.

Thời Lý Trần là châu Thượng Phúc; thời thuộc Minh đổi làm huyện Bảo Phúc thuộc châu Phúc Yên phủ Giao Châu.

Đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Hiện nay chủ yếu là đất huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây.

Tổng (và xã) Thượng Cung: Đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Thượng Hồng; từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng chữ Hồng, đổi là tổng (và xã) Thượng Cung