FANDOM


Huyện Phú Xuyên là huyện được lập tên thời nhà Mạc, năm Vĩnh Định (1547) do kiêng huý tên vua Mạc Phúc Nguyên, đổi làm huyện Phú Xuyên.

Theo ĐNNTC xưa là đất huyện Phù Lưu; thời thuộc Minh đặt thuộc châu Phúc Yên (châu này, theo THQQ gồm 3 huyện: Bảo Phúc, Phù Lưu, Thanh Đàm).

Đời Lê sơ đổi là huyện Phù Vân thuộc phủ Thường Tín; khoảng niên hiệu Quang Thiệu (1516-1522) đổi làm huyện Phú Nguyên.

Nhà Mạc, khoảng đầu niên hiệu Vĩnh Định (1547) kiêng huý tên vua Mạc Phúc Nguyên, đổi làm huyện Phú Xuyên; các đời sau giữ nguyên tên không đổi. Nay là huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.